A picture containing icon

Description automatically generated
A picture containing icon

Description automatically generated
 


גור תעופה ותיירות בע"מ

 

ת.ד: 291 יסוד המעלה 1210500

טל: 054-8153333

מייל gurrony@gmail.com

תנאים להגשת הבקשה

 

הגשת הבקשה תתאפשר למי שעונה על כל הסעיפים הבאים:

דרישות אישיות

·         היתר עבור מטיס פנים או חוץ – מגיל 18 שנה ומעלה.

·         היתר עבור מטיס בקשר עין – מגיל 16 שנה ומעלה.

·         בעלי אישור היעדר הרשעות פליליות

·         בעלי שליטה בדיבור ובקריאה בשפה העברית ובשפה האנגלית, ברמה הטכנית המקובלת בעולם התעופה

דרישות מקצועיות

·         הוכחת ידע מקצועי, ניסיון ומיומנות הטסה כנדרש, בהתאם לסוג ההגדר המבוקשלמידע נוסף.
שימו לב: הוכחת הידע המקצועי מבוצעת באמצעות הצגת יומן רישום הטיסות של המבקשים.

·         בעלי תעודה רפואית תקפה
שימו לב: מבקשי היתר מטיס בקשר עין פטורים מהצגת התעודה.  

·         בעלי הצהרת בריאות תקפה, (רק עבור היתר מטיס בקשר עין).

·         מעבר בהצלחה של מבחנים עיוניים לטיס

·         בעלי רישיון אלחוטאי לטיס (RT), עבור היתר מטיס פנים בלבד.

·         השתייכות למפעיל אווירי (חברה בעלת רישיון להפעלת כלי טיס בלתי מאויישים), הרשומים בספר עזר מבצעי של המפעיל האווירי

·         עמידה בדרישות הניסיון

·         מעבר מבחן מעשי עם בוחן מטעם רשות התעופה האזרחית.
שימו לב: אין צורך לעבור מבחן מעשי עבור היתר מטיס בקשר עין, סוג הגדר רב להב (מתחת למשקל 4 ק"ג). (מתוך אתר רת"א)

מטיסים יקרים כחלק מההכשרה לקבלת רישיון מטיס יש לבצע מבחן ולשלם אגרות לרת”א.

סילבוס והדרישות למבחן תאוריה .

אילו אגרות משלמים לרת”א?

1.    אגרת תאוריה מחויבים כולם ( (380₪ על פי מחירון רת"א המשתנה (יש לבדוק באתר רת"א).

2.    אגרה למבחן מעשי (1760₪) (למסלולי עד 25 ק”ג ועד 2,000 ק”ג בלבד)

3.   
 


תשלום אגרת תאוריה:

א. נכנסים לקישור הבא
באוכלוסייה רלוונטית: עובדי טיס
גסוג השובר המבוקש: אגרה לבחינה עיונית למתן רישיון עובד טיס / רחפן או חידושו
דסוג ההגדר: מטיס כטמ”ם
ה. ממלאים פרטים ושולחים
ו. מקבלים מייל ראשון – אישור קבלה (אישור בלבד) לשמירה.
ז. מקבלים מייל שני – עם 2 מס’ אסמכתאות (לוקח עד 3 ימי עסקים להגיע)
ח. מכניסים את מס’ האסמכתא בקישור הבא
ט. משלמים

לקביעת תור לתאוריה:

א. נכנסים ל – אתר פילת
ב. בוחרים סניף – פתח תקווה
ג. בוחרים שרות – בחינת ידע למטיס רב להב
ד. בוחרים – תאריך מבוקש
ה. ממלאים פרטים וקובעים תור
כתובת : מכון פילת בפתח תקווה, רחוב יצחק רבין 1, קומה 2, מתחם “Global Towers”.

תשלום אגרה למבחן מעשי לא נדרש לרישוי עד 4 ק"ג, (לרישוי עד 25 ועד 2,000 ק”ג בלבד)

A picture containing outdoor, ground

Description automatically generatedא. נכנסים לקישור הבא
ב. בוחרים: אגרה למבחן מעשי בטיסה או ברחיפה
ג. בוחרים: מבחן מעשי להגדר אווירון או רוטורקרפט
ד. ממלאים פרטים ושולחים
ה. מקבלים מייל עם מס’ אסמכתא
ו. מכניסים את המס’ אסמכתא בקישור הבא
ז. משלמים

 

לאחר סיום כל המטלות הוצאת רישיון...

מה נדרש עבור הוצאת היתר מטיס:

 

לאחר סיום ההדרכה המעשית ולאחר מעבר של מבחן התאוריה ברת"א, על החניך למלא ולשלוח את כל הטפסים המצורפים ממולאים וחתומים וכן למלא טופס אינטרנטי כפי שמתואר בדף זה.

את הטפסים המלאים והחתומים כולל צילום טופס היעדר הרשאות שמולא, יש לשלוח חזרה למפעיל האווירי חברת "גור תעופה" במייל gurrony@gmail.com

1.      פרטים אישיים והצהרת הדרכה.

2.      אישור מעבר תאוריה.

3.      מילוי הצהרת בריאות חתום מצורף או להוריד   הצהרת בריאות – הטופס נמצא באתר רת"א

4.      טופס רכישת מיומנויות חתום מצורף או להוריד הצהרת מיומנות – הטופס נמצא באתר רת"א

5.      אישור משטרה – יש למלא את טופס "מידע פלילי" המופיע באתר רת"א ולשלוח אותו למייל ratatais@mot.gov.il . ברישיון מבוקש למלא - 'מטיס כתב"ם' העתק – צילום מסך לשלוח "לגור תעופה"

6.      אישור ספר עזר מבצעי (סע"מ) של מפעיל אווירי על רישום הנבחן כמטיס בחברה – או שם החברה שבה ירשם (התעודה תגיע ליידי החניך רק לאחר הוספתו ל- סע"מ של חברת ההפעלה).

7.      צילום יומן טיסות אישי של המטיס באחריות "גור תעופה".

את כל הניירת חתומה יש לשלוח ב PDF לגור תעופה במייל gurrony@gmail.com.

לאחר סיום והכנת החומר יש להגיש את הבקשה באתר רת"א לקבלת תעודת המטיס.

בקשות להוצאת היתר\הוספת הגדר בהיתר מטיס הקיים יתבצעו ע"י טופס דיגיטאלי בלבד.

 

A picture containing icon

Description automatically generatedבקשות להוצאת היתר מדר"ט או הארכת תוקף של מדר"ט עדיין יתבצעו עדיין דרך המייל (מטיסי פנים\חוץ בלבד, לא קשר עין)

 

את הטופס ניתן למצוא באתר האינטרנט של רת"א.

לנוחיותכם מצורף קישור למיקום הטופס באתר- הוצאת היתר מטיס כלי טיס בלתי מאויש (כטב"מ)

 

לתשומת ליבך- פרטי המבקש וכל הפרטים המזהים (כולל כתובת דוא"ל) צריכים להיות של המבקש עצמו ולא של המפעיל האווירי או מי מטעמו.